Säännöt

Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry, Y-tunnus 1809194-0

1. Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä, kielenä suomi ja toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta lukuun ottamatta Jämsän seutukuntaa.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on
*   toimia Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien potilaiden, heidän omaistensa ja muiden näistä sairauksista kiinnostuneiden yhdyssiteenä

*   edistää liikehäiriösairauksia sairastavien henkilöiden lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta ja huoltoa

*   lisätä potilaiden ja heidän omaistensa tietoa liikehäiriösairauksista ja niiden hoito- ja tutkimus-mahdollisuuksista

*   lisätä liikehäiriösairauksia koskevaa tietoa yhteiskunnassa

*   vaikuttaa siihen, että liikehäiriösairauksien aiheuttamat ongelmat tulevat otetuiksi huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

*   toimii yhteistyössä viranomaisten tai muiden yhdistysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa. Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi sen jäsenkunta voi tarvittaessa perustaa keskuudessaan rekisteröimättömiä alaosastoja, jaostoja ja kerhoja.

*   järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia

*   järjestää virkistystoimintaa liikehäiriösairauksia sairastaville

*   tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja juhlien ja muiden yleisötilaisuuksien järjestämisellä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi pyytää valtiovallalta ja kunnilta taloudellista tukea toiminnalleen.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä liikehäiriösairautta sairastava henkilö ja henkilö, joka haluaa muutoin toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä sellainen henkilö, rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella. Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon, ja jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti. Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä joko ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa erostaan, mikä merkitään pöytäkirjaan, tai tekemällä kirjallisen eroilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden sisällä maksun erääntymisestä tai joka joko tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta niitä tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai muuten vahingoittaa yhdistyksen mainetta.

Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan tiedon päätöksestä. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamisen esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin kaksi (2) kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys- lokakuussa yhdistyksen hallituksen määräämässä paikassa.

Yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista ilmoitetaan kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostin tai tekstiviestin välityksellä tai kirjallisesti jäsenrekisterin yhteystietojen mukaisesti. Kokouskutsu julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Kevätkokous 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      kokouksen avaus

2.      valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa ja muut tarvittavat avustajat

3.      todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.      käsitellään muut hallituksen esittämät asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu

8.      käsitellään muut mahdolliset asiat

9.      Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

8. Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      kokouksen avaus

2.      valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa ja muut tarvittavat avustajat

3.      todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi joka toinen vuosi.

6.      valitaan yhdistykselle hallituksen varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi joka toinen vuosi

7.      valitaan yhdistykselle hallituksen muut jäsenet neljä (4) kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle siten, että hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa. Ensimmäisenä kautena erovuoroon tulevat valitaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan

8.      valitaan hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle siten, että varajäsenistä puolet on erovuorossa.

9.      valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa seuraavalle vuodelle

10.   valitaan edustajat Parkinsonliitto ry:n liittokokoukseen, liiton sääntöjen mukaan ja valitaan heille varahenkilöt

11.   esitetään tarvittaessa ehdokkaat Parkinsonliitto ry:n liittohallituksen vaaliin seuraavalle kaudelle

12.   päätetään seuraavan vuoden varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen ja liitttymismaksujen suuruus.

13.   hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvio.

14.   käsitellään muut hallituksen esittämät asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu.

15.   käsitellään muut mahdolliset asiat

16.   kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

9 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla tai tekstiviestillä tai postitetuilla kirjeillä.

10. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä (4) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun nämä katsovat kokoontumisen olevan aiheellinen tai jos kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. 

Kokouskutsu on toimitettava vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta lähetettävällä sähköpostilla tai postitse tai muulla luotettavalla tavalla. 

Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, joka tarkistetaan.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

Hallituksen kokous voidaan pitää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

12 Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä on

1.      toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

2.      johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti

3.      kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

4.      ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset lukuun ottamatta kunniajäsenyyttä

5.      pitää jäsenluetteloa

6.      valvoa yhdistyksen varojen- ja omaisuudenhoitoa

7.      esittää sääntömääräiselle kevätkokoukselle kalenterivuosittain vuosikertomus, tilinpäätös sekä sääntömääräiselle syyskokoukselle toimintasuunnitelma samoin kuin tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten

8.      edustaa yhdistystä

9.      valita keskuudestaan sihteeri ja rahastonhoitaja

10.   suorittaa muut yhdistyksen sääntöjen ja toiminnan edellyttämät tehtävät

13. Toiminnantarkastajat

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

14. Tilikausi ja tilinpäätös

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. 

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valittujen toiminnantarkastajien tulee viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta toimittaa hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomuksensa ehdotuksineen vastuuvapauden myöntämisestä tai kieltämisestä sekä viimeksi mainitussa tapauksessa erikseen tarpeellisiksi katsomistaan toimenpiteistä.

15. Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

16. Toiminnan rahoitus

Jäsenmaksuista, lahjoituksista tai muulla tavoin kertyneet tulonsa yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen.

17. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus ja varat luovutettava käytettäväksi edistämään yhdistyksen tarkoituksia tavalla, joka mainitaan tarkemmin purkamispäätöksessä.

18 Viittaus yhdistyslakiin

Yhdistyksessä on muutoin voimassa mitä on säädetty yhdistyslaissa.Säännöt hyväksytty Keski-Suomen Parkinson-yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 7.10.2019.

Säännöt toimitettu Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterille 12.11.2019 2019/523467Y/Käsittelyssä

Säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 13.1.2020 (Muutosilmoitus 2019/523467Y)